Erepenningen en Jaarprijzen

 

 

lucassen-penning-3

Lucassen-Penning

Door onze Vereeniging is in 1933 een penning ingesteld, ter herinnering aan wijlen haar voorzitter, de heer P.L. Lucassen: De Lucassenpenning.

Deze penning, zowel in zilver als in goud geslagen, zal voorzien zijn van: aan de ene zijde de beeltenis van de heer Lucassen en de navolgende inscriptie:

P.L. Lucassen die de watersport aan zich verplichtte door zijn arbeid en toewijding

En aan de andere zijde een inschrift, dat voor ieder doel, waarvoor de penning wordt uitgereikt, afzonderlijk wordt vastgesteld. Aan deze zijde wordt tevens de naam vermeld van degene die de penning in eigendom ontvangt.

Als regel wordt de zilveren penning uitgereikt; uitreiking van de gouden penning is hoge uitzondering (en wordt apart vermeld).

Indien naar het oordeel van het Bestuur aanleiding bestaat de penning uit te reiken, zal dit door het Bestuur geschieden, bij voorkeur in een feestelijke bijeenkomst.

Ook kan het Bestuur na overleg met het Bestuur van het KNWV een exemplaar met inscriptie ter beschikking stellen van dit Verbond. Deze penning zal alsdan zo mogelijk in een Algemene Vergadering van het KNWV worden uitgereikt.

De heer P.L. Lucassen heeft een groot deel van zijn tijd en arbeidskracht gewijd aan de belangen van de watersport, waardoor hij blijvende verdiensten heeft op het gebied van de bevordering van zowel de watersport als het watertoerisme. Deze penning zal worden uitgereikt aan personen die dus hebben bijgedragen tot verbreiding dier sport in ruime kring, die verdienstelijke plannen hebben ontwikkeld en tot uitvoering gebracht,  kortom aan personen die de watersport door arbeid en toewijding aan zich hebben verplicht.

Dragers Lucassen-Penningen


grote-six-penning

Grote Six Penning

De Six-penning is ingesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 13 november 1919. Er werd besloten deze penning te doen slaan met de beeltenis van wijlen Jhr W. Six als blijvend blijk van waardering voor hetgeen deze overleden voorzitter voor de Vereeniging heeft gedaan, uit te reiken aan personen, verenigingen e.a. die zich jegens onze vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Bestuursvoorstellen tot uitreiking van de penning moeten bekrachtigd worden door de Algemene Ledenvergadering

Verkleiningen van deze erepenning zijn bestemd om aan jachtschippers en matrozen van leden der Vereeniging te worden uitgereikt bij bewezen langdurige en trouwe diensten. Deze verkleinde Six-penningen worden aan genoemde personen bij besluit  van het Bestuur toegekend.

Dragers Grote Six Penning

Dragers Kleine Six Penning

Jaarprijzen

De jaarprijzen worden jaarlijks tijdens het Jaarfeest uitgereikt. Hieronder staat een overzicht van de prijzen

Gouldprijs

Deze prijs, bestaande uit een zilveren beker, werd in 1913 door Captain G.J.J. Gould ter beschikking van de KNZ&RV gesteld als wisselprijs voor zeewaardige motorjachten. Aanvankelijk betrof het een handicap-wedstrijd voor motorjachten of zeiljachten met hulpmotor waarvan de grootste snelheid niet minder dan 13 km per uur en niet meer dan 20 km per uur bedroeg. De wedstrijd werd gehouden  op de Zuiderzee of ander open water op een baan ter lengte van tenminste 100 kilometer. In 1924 werd deze prijs voor de derde maal gewonnen door de F.W. van der Kolk, die daarmede eigenaar van de beker werd.

In 1971 is de beker door zijn zoon F.W. van der Kolk jr wederom als wisselprijs aan de KNZ&RV ter beschikking gesteld en werd een nieuw reglement opgesteld.

Winnaars Gouldprijs

Jurrjens Prijs
Deze wisselprijs - een beker - werd in 1927 door Carl Jurrjens aangebo­den als wisseltrofee voor de zei­ler/ster met de beste internationale resultaten in de 8 meter klasse. In 1930 werd de bestemming van de beker gewijzigd en uitgereikt aan de Neder­landse (plank)zei­ler/ster die naar het oordeel van het Bestuur in dat jaar de beste resultaten heeft behaald op internationaal gebied.

 

Winnaars Jurrjens Prijs

 

Batavia Beker
De Bataviabeker is bestemd voor een lid die het belang van de Vereeni­ging op bijzondere wijze heeft behar­tigd. Op het Erelidmaatschap na de hoogste onderscheiding die exclusief aan een lid van de Vereeniging kan worden uitgereikt.

Winnaars Batavia Beker

Dr.Ir. Th.P. Tromp Prijs
Deze wisselprijs - een zilveren globe - is geschonken door Dr H.J. Kruisinga om de herin­nering levend te houden aan het enthousi­asme waarmee het erelid Tromp gedurende vele jaren de naam van de KNZ&RV heeft hoog gehouden in zeezeilwedstrij­den. Leden, varend zowel in de IMS klasse als in de ORC club klasse kunnen in aanmerking komen. De kandidaten dienen zelf de wedstrijden en de behaalde klasseringen op te geven.

 

Winnaars Dr. Ir. Th.P. Tromp Prijs

Festa Prijs
Deze wisselprijs - een zilveren schaal - is bestemd voor een dame die zich op buitenge­wone wijze voor de belangen van de Koninklijke heeft ingespan­nen. De prijs is in 1978 door me­vrouw J. van Olphen-Odink ter beschikking gesteld.

 

Winnaressen Festa Prijs

Witte Raaf Prijs
Deze wisselprijs - een zilveren model - is ingesteld ter stimu­lering van buiten­landse reizen met ronde en platbodemjachten. Het schip moet onder vlag van de Vereeniging varen en de schipper/eigenaar dient de gehele tocht aan boord te zijn geweest. Het schip dient op eigen kiel uit Muiden te zijn vertrokken, doch behoeft niet in hetzelfde jaar te zijn teruggekeerd in de haven van Muiden. Dit in verband dat leden hun schip in een verre bestemming laten overwinteren en dit niets hoeft af te doen aan de geleverde prestatie. Wel dient een logboek/journaal of reisbeschrijving bij het bestuur te worden ingeleverd.

 

Winnaars Witte Raaf Prijs

Mr. G. Dutry van Haeften Prijs
Deze in 1988 door de heren dr. H.J. Kruisinga, J. Fortuin en C.J.P. van Westreenen ingestelde prijs - een sculptuur - wordt aangebo­den aan iemand die een bijzondere prestatie in of ten behoeve van de roeisport heeft geleverd. De prijs werd t.g.v. het afscheid van Gijs Dutry van Haeften aangeboden. De schenkers waren respectievelijk voorzitter, onder-voorzitter roeien en penningmeester ten tijde van de aanstelling van de heer Dutry als bestuurssecretaris in 1975.

 

Winnaars Mr. G. Dutry van Haeften Prijs

Goedkoop Prijs
Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet men met een zeiljacht één of meerdere reizen op zee hebben gemaakt, waarvan de buiten­gaats afgelegde afstand per reis tenminste 200 zeemijlen bedraagt en in hoofdzaak zeilende is afgelegd. Het totaal van de reizen over maximaal zes jaren achtereen is bepalend.

 

Winnaars Goedkoop Prijs

Dr. Ernst Crone Prijs
Deze prijs - een halfmodel - is inge­steld ter bevordering van het maken van reizen met een zeil­jacht door jeugdige zeilers op deskundige en verant­woorde wijze. Ook kan de prijs worden toegekend aan (jeugdige) leden van de KNZ&RV, die zich bijzonder hebben ingezet voor het jeugdzeilen van de Vereeni­ging.

 

Winnaars Dr. Ernst Crone Prijs

Oceaan Prijs
Deze wisselprijs - een sculptuur - werd in 1975 ingesteld als erkenning voor de verdiensten van de gezagvoerder van een zeiljacht, na het succesvol en met goed zeemanschap volbrengen van een reis rond de wereld of een oceaanreis van minimaal 3000 mijl. Kan en zal niet elk jaar uitgereikt worden.

 

Winnaars Oceaan Prijs

Joris Dudok van Heel Prijs
Deze prijs werd door de heer J.F. Dudok van Heel bij zijn aftreden als voorzitter van de Koninklijke en mede als voorzitter van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij aan de KNZ&RV aangeboden. De prijs is bestemd voor (groepen van) personen van Nederlandse nationaliteit die zich bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt voor het bevorderen en/of verbeteren van de beveiliging en/of de veiligheid van de watersport in Neder­land. De directeur van de KNRM wordt verzocht na te gaan of aldaar een geschikte kandidaat aanwezig is. Het bestuur van de KNZRV komt ook met kandidaten. Gezamenlijk wordt besloten wie de prijs ontvangt. De prijs wordt maximaal één keer per twee jaar uitgereikt en minimaal één keer per vijf jaar.

 

Winnaars Joris Dudok van Heel Prijs

De Gouden Haan Prijs
Deze prijs - een schilderij van de hand van mevrouw M.A.A. van den Heuvel - Bourgeois - werd in 1996 door de heer ir. J. van den Heuvel bij zijn terugtreden als be­stuurslid aan de KNZ&RV aangeboden. De prijs wordt beschik­baar gesteld aan leden van de Koninklij­ke die door overdracht van ervaringen en inzicht door middel van publicatie en/of (visuele) voordracht hun informatie aan een breed publiek ter beschikking stellen.

 

Winnaars Gouden Haan Prijs

Haddock Wisselprijs
De prijs - een koperkleurige replica van een sextant - werd in 1997 door de heer R.W. Wissenraet bij zijn terugtreden als be­stuurder van de KNZ&RV aan de Vereeniging aangeboden. De prijs wordt beschik­baar gesteld aan een jeugdid, team, bemanning of groep van jeugdige leden der KNZ&RV, die een grote inzet heeft getoond in het actief bevorderen van het (onderling) wedstrijdzeilen met scherpe kajuitzeiljachten die eigendom zijn van de KNZ&RV of aan haar gelieerde organisaties.

 

Winnaars Haddock Wisselprijs

Hermine Karsten Wisselprijs
In 2002 aangeboden door Erelid Dr. H.J. Kruisinga. Wordt uitgereikt aan de meest positief actieve OT-er of schipper van de Pi. Daarmee wordt bedoeld degene of diegenen die alleen of met zijn tweeën, zowel naar de Jeugd toe zich op positieve wijze en verantwoordelijke wijze hebben neergezet, maar ook hebben laten zien zich verantwoordelijk te voelen voor de waarde van het beschikbaar hebben van de Pi.

 

Winnaars Hermine Karsten Wisselprijs

Royal Blue Peter Trophy
Deze prijs - een schilderij - werd in 2003 door de heer O.W. Folkers bij zijn terugtreden als bestuurslid/commissaris zeilwedstrijden aan de KNZ&RV aangeboden. De prijs is voor de snelst gezeilde tijd op het traject Muiden-Enkhuizen of Enkhuizen-Muiden en staat open voor zeiljachten met een SW factor.

 

Winnaars Royal Blue Peter Trophy


Royal Flat PeterRoyal Flat Peter Trophy
In 2005 bood de heer J.B.J. Geise een trophy aan voor de platbodemklasse met hetzelfde wedstrijdreglement.

 

Winnaars Royal Flat Peter Trophy